Banner Image

VILKÅR FOR ANVENDELSE

Indledning

Dette websted (»webstedet«) ejes og drives af Mondelez Europe Services GmbH og Mondelez Danmark ApS, som begge er datterselskaber under Mondelēz International, Inc. Det gøres tilgængeligt for dig til informationsmæssige formål. Ved at tilgå eller bruge dette websted accepterer du disse vilkår for anvendelse. Hvis du ikke accepterer disse vilkår for anvendelse, bør du ikke bruge dette websted.

Din brug af dette websted

Medmindre andet angives, er dette websted beregnet til personlig og ikke-kommerciel brug. Oplysninger, software, produkter eller serviceydelser, du erhverver fra dette websted, må ikke ændres, kopieres, distribueres, gøres tilgængelige, overføres, vises, gøres til genstand for udøvelse af aktiviteter, reproduceres, offentliggøres, gives i licens, bruges til at skabe afledte produkter, overføres eller sælges. Det materiale, du finder på dette websted, må gerne vises og kopieres elektronisk, downloades og udskrives i papirkopi til egen og ikke-kommerciel brug under forudsætning af, at du ikke ændrer eller sletter oplysninger om ophavsret, varemærker eller andre meddelelser om rettigheder. Enhver anden brug af materialer på webstedet, herunder men ikke begrænset til ændring, reproduktion, distribution, genudgivelse, visning eller overføring af webstedets indhold uden forudgående skriftlig tilladelse, er forbudt.

Det materiale, du downloader, herunder men ikke begrænset til software, filer, grafik, data eller andet indhold, ejes af os eller vores licensgivere. Når du downloader disse materialer, gives de af os til dig under en licens, der kan tilbagekaldes. Vi bevarer fuldt og helt ejerskab af softwaren og alle dermed forbundne immaterielle rettigheder. Du må ikke videredistribuere eller sælge materialet, foretage reverse engineering, adskille eller på anden måde konvertere det til nogen anden form. Du må ikke oprette et hyperlink til andre websider.

Varemærker

Alle varemærker, servicemærker og varenavne (under et betegnet »mærker«), der bruges på dette websted, er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende os eller andre respektive ejere, som har givet os rettigheder og licens til at bruge disse mærker.

Såfremt disse mærker anvendes, kopieres eller ændres uden forudgående skriftlig tilladelse fra os, vil vi tage passende skridt.

Det materiale, du indsender

Du accepterer, at du er ansvarlig for det materiale, du indsender, herunder materialets lovlighed, pålidelighed, egnethed, originalitet og ophavsret. Du må ikke uploade, distribuere eller på anden måde via webstedet offentliggøre indhold, der er injurierende, ærekrænkende, obskønt, truende, krænkende for privatlivets fred eller for udgivelsesrettigheder, fornærmende, ulovligt eller på anden måde anstødeligt, eller som kan udgøre eller tilskynde til en kriminel handling, krænke andres rettigheder eller på anden måde give anledning til erstatningsansvar eller overtrædelse af lovgivning, eller som kan påvirke vores virksomhedsimage. Du må ikke uploade kommercielt indhold på webstedet.

Med undtagelse af de eventuelle personlige oplysninger, vi indsamler om dig i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik, vil alle bemærkninger, forslag, ideer, grafik eller andre oplysninger, som du kommunikerer til os via dette websted, blive vores ejendom, også selv om denne aftale senere ophæves. Vi og vores designere vil frit kunne kopiere, offentliggøre, distribuere, inkludere og på anden måde bruge de materialer, du indsender, til et hvilket som helst kommercielt eller ikke-kommercielt formål uden nogen pligt til at kompensere dig eller andre for materialerne.

Ansvarsfraskrivelse

Vi fremsætter ingen garantier for og indestår på ingen måde for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af indholdet på dette websted. Dette websted og materialerne, oplysningerne, serviceydelserne og produkterne på dette websted, herunder uden begrænsning tekst, grafik og links, leveres »i forhåndenværende stand« og uden garantier af nogen art, det være sig udtrykkelige eller stiltiende. I det fulde omfang, gældende lov tillader det, fraskriver vi os alle garantier, det være sig udtrykkelige eller stiltiende, herunder men ikke begrænset til stiltiende garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål; garantier for, at der ikke foreligger nogen krænkelse; garantier for, at der ikke kan opstå computervirusser samt garantier, der følger af handel eller funktion. Vi står ikke inde for og garanterer ikke, at funktionerne på dette websted vil køre uafbrudt eller fejlfrit, at defekter vil blive udbedret, eller at dette websted eller serveren, der gør webstedet tilgængeligt, er fri for virusser eller andre skadelige komponenter. Vi fremsætter ingen garantier og står ikke inde for brugen af materialerne på dette websted, hvad angår deres fuldstændighed, korrekthed, nøjagtighed, hensigtsmæssighed, anvendelighed, rettidighed, pålidelighed eller andet. Ud over ovenstående påhviler alle udgifter for al nødvendig service, reparation eller korrigering dig (ikke os) inden for rammerne af gældende lovgivning.

Ansvarsbegrænsning

I det omfang, gældende lovgivning tillader det, kan vi under ingen omstændigheder holdes ansvarlige for nogen direkte skader, indirekte skader, særskilt dokumenterede skader, pønalt begrundede skader, hændelige skader, følgeskader eller øvrige skader, heller ikke selv om vi tidligere er blevet gjort opmærksom på muligheden for sådanne skader, det være sig i forbindelse med et kontraktretsligt søgsmål, i forbindelse med uagtsomhed eller i forbindelse med en hvilken som helst anden teori, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med brugen af, manglende mulighed for at bruge eller funktionen af de oplysninger, serviceydelser, produkter og materialer, der kan erhverves via dette websted. Disse begrænsninger gælder, uanset om det grundlæggende formål med ethvert begrænset retsmiddel bortfalder. For at undgå enhver tvivl skal intet heri begrænse vores ansvar for personskader forårsaget af virksomhedens uagtsomhed.

Skadesløsholdelse

Du accepterer, at du skal skadesløsholde og forsvare os, herunder vores funktionærer, direktører, ansatte, agenter, licensgivere og leverandører, mod enhver form for tab, udgifter, skader og omkostninger, herunder rimelige advokatsalærer og retsudgifter, der måtte opstå som følge af enhver overtrædelse af disse vilkår for anvendelse eller enhver aktivitet relateret til din internetkonto (herunder, men ikke begrænset til, skødesløs eller ulovlig adfærd), der udføres af dig eller enhver anden person, som tilgår webstedet via din internetkonto.

Værdipapirer

Vi yder ikke investeringsrådgivning via vores websted, og materialet på webstedet skal ikke opfattes som et tilbud om at sælge eller en fremsættelse af et tilbud om at købe værdipapirer relateret til Mondelēz International, Inc. Hvis du beslutter at bruge materiale, der er tilgængeligt på webstedet, til at vurdere, hvorvidt du skal købe eller sælge værdipapirer relateret til Mondelēz International, Inc., skal du være opmærksom på, at materialet på webstedet udelukkende gengiver tidligere resultater og historiske oplysninger, og at disse resultater og oplysninger ikke nødvendigvis er en indikation på fremtidige resultater.

Links til andre websteder

Dette websted kan give adgang til andre websteder. Vi kontrollerer ikke disse websteder, og du besøger dem helt for egen risiko. Endvidere anbefaler vi ikke og godkender ikke produkter eller oplysninger, der tilbydes på de websteder, du får adgang til via dette websted. Kontrollér URL-adressen i din browser for at se, om du stadig befinder dig på dette websted eller er gået videre til et andet websted.

Jurisdiktion

Dette websted er kun beregnet til brug i Danmark (»territoriet«), og vi garanterer eller antyder på ingen måde, at materialerne på webstedet er egnede til brug uden for territoriet. Hvis du bruger dette websted et sted uden for territoriet, gør du det på eget ansvar, og du skal overholde den lokale lovgivning. Ethvert erstatningskrav i forbindelse med webstedet eller din brug af det er underlagt territoriets lovgivning uden hensyntagen til virksomhedens bestemmelser vedrørende lovkonflikt, og du accepterer, at jurisdiktion og værneting i eventuelle retssager, der opstår direkte eller indirekte som følge af eller i relation til dette websted, skal føres ved domstolene på det sted, hvor kontoret er beliggende.

Ændring af webstedet og disse vilkår for anvendelse

At vi leverer materialer på dette websted er ikke et løfte om, at materialerne vil forblive tilgængelige for dig. Vi er berettigede til på et hvilket som helst tidspunkt at lukke hele eller en del af dette websted uden varsel. Vi forbeholder os også retten til at ændre vilkårene, betingelserne og meddelelserne, i henhold til hvilke dette websted tilbydes, og din brug af webstedet efter sådanne ændringer skal betragtes som dit samtykke til sådanne ændrede vilkår for anvendelse. Du accepterer regelmæssigt at gennemse disse vilkår for anvendelse for at kontrollere, om de er blevet ændret.

Ophævelse af denne aftale

Denne aftale gælder, indtil den ophæves af en af parterne. Du kan til enhver tid ophæve denne aftale ved at destruere alt det materiale, du har erhvervet fra dette websted, samt al tilhørende dokumentation og alle kopier og installationer. Vi kan til enhver tid ophæve denne aftale uden at give dig et forudgående varsel, hvis du efter virksomhedens skøn, bryder aftalens vilkår og betingelser. Ved ophævelse skal du destruere alle materialer og ophøre med at bruge dette websted.

Diverse

Er en eller flere bestemmelser i denne aftale ulovlig, ugyldig eller uanvendelig, er de resterende bestemmelser i aftalen fortsat gældende. Dette er hele aftalen mellem dig og os vedrørende alle aspekter af din brug af vores websted.